Công ty Điện toán và Truyền số liệu

Project description: VDC2 Office, Interior Design.

34A Pham Ngoc Thach St., Dist.3, HCMC.