Tập đoàn Thành Thành Công

Project description: Office, Supply Furniture.

6th, 8th and 9th floor TTC Tower, 253 Hoang Van Thu St., Tan Binh Dist., HCMC.